Abonneren
Word lid

Privacybeleid – Myndr voor School

 1. Definities
  1. In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:
   1. Myndr: de gebruiker van dit privacybeleid: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Internetswitch B.V., handelend onder de naam Myndr, gevestigd aan de Marspoortstraat 13 (7201 JA) te Zutphen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69503370;
   2. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een school) een overeenkomst is aangegaan met Myndr, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een school) contact heeft opgenomen met Myndr i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Myndr en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die Myndr aanbiedt;
   4. website: de website www.myndr.nl die door Myndr wordt beheerd;
   5. profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;
   6. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.
 2. Persoonsgegevens
  1. Voor Myndr is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Myndr volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. Myndr gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
  3. Myndr verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens aan Myndr heeft verstrekt.
  4. Myndr verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens: 
   1. voor- en achternaam;
   2. adres;
   3. postcode en woonplaats;
   4. bankrekeningnummer;
   5. telefoonnummer;
   6. e-mailadres;
   7. IP-adres;
  5. Myndr verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
  6. De dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen zonder toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat Myndr zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld, dan dient de betrokkene contact op te nemen met Myndr middels de contactgegevens opgenomen in artikel 10.1 en dan zal Myndr de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.
 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking 
  1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.
  2. Myndr verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
   2. het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan betrokkene;
   3. het tot stand komen van de overeenkomst;
   4. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
   5. het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;
   6. het opbouwen en bijhouden van een klantenbestand;
   7. het sturen van een factuur;
   8. het voldoen aan administratieve plichten;
  3. De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.
  4. Myndr zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
  5. Myndr verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Myndr streeft naar minimale gegevensverwerking.
  6. Myndr zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
 4. Profilering
  1. Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan Myndr heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken. 
  2. Het doel van profilering is:
   1. Onderzoek doen of de dienst die Myndr levert beter aan kan sluiten op het beoogde doel van het gebruik ervan;
   2. Verbetering van hardware.
  3. Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de gegevens die de betrokkene bij het aanmaken van een account verstrekt heeft en van data die afkomstig zijn uit verschillende bronnen. 
  4. Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door Myndr worden verwerkt:
   1. stand van de knop;
   2. batterijstatus van de knop.
 5. Wissen van persoonsgegevens
  1. Myndr zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
   1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is; 
   3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
  2. Myndr is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.
 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  1. Myndr zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
   1. Myndr daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
   2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
   3. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
   4. de doorgifte geschiedt aan een door Myndr voor de in dit privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Myndr een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
  2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
 7. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
  1. Op verzoek verleent Myndr aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Myndr van hem bijhoudt en verstrekt Myndr de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
  2. Myndr biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Myndr van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen. 
  3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Myndr worden ingediend, zie artikel 10.1 voor de contactgegevens van Myndr. Myndr reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.
 8. Bezwaar
  1. De betrokkene kan bij Myndr bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Myndr het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Myndr met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Myndr bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.
 9. Recht van beperking
  1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Myndr verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.
 10. Contact
  1. Voor vragen over de wijze waarop Myndr persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Myndr van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Myndr.

   Contactgegevens:
   Myndr
   adres: Marspoortstraat 13
   postcode/plaats: 7201 JA Zutphen
   e-mailadres: support@myndr.nl
   telefoonnummer: 085 – 130 18 14
  2. Indien Myndr op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Myndr de betrokkene daarvan op de hoogte.
 11. Beveiligingsmaatregelen 
  1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Myndr verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. 
  2. Myndr neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:
   1. het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
   2. het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
   3. gegevens die aan Myndr worden verstrekt, worden middels een beveiligde web omgeving opgeslagen;
   4. het versleuteld opslaan van de gegevens in de database;
   5. het periodiek (laten) controleren van de genomen beveiligingsmaatregelen;
   6. tijdige software updates en back-ups op externe, losgekoppelde beveiligde gegevensdragers;
   7. e-mailberichten en/of andere documenten waarin persoonsgegevens van betrokkenen zijn opgenomen worden in de regel niet uitgeprint. Indien er toch iets wordt uitgeprint, dan wordt het document bewaard in een afgesloten kast of wordt het document direct na gebruik vernietigd;
   8. fysieke bescherming van haar IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen. 
 12. Wijzigingen 
  1. Myndr behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacybeleid van Myndr. 
 13. Datalek
  1. Indien zich bij Myndr een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Myndr daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. Indien er sprake is van een datalek bij Myndr dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Myndr de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.
 14. Klacht indienen
  1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Myndr niet in overeenstemming is met dit privacybeleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen?

Geen probleem, chatten of appen gaat het snelst.
Bellen kan op 085 - 130 38 14.